Counter

     ZECHLAS

               Home top
Sculpture Print Aqua-Painting Oil-Painting Aqua-Sculpture            

                                   

top

 

 

 

   

 

     
Title: BGR1-1972

Sculpture, wood, h=1270 mm                         Art.-Nr. SC0101         

horizontal rule

     
Title: BGR2-1972

Sculpture, wood, h=1430 mm                           Art.-Nr. SC0102  

horizontal rule

     
Title: BGR5-1972

Sculpture, wood, h=2710 mm                                Art.-Nr. SC0103       

horizontal rule

     
Title: ROG2-1971

Sculpture, wood, h=1540 mm                                Art.-Nr. SC0104        

horizontal rule

     
Title: FN1-1971

Sculpture, wood, h=1480 mm                                Art.-Nr. SC0105        

horizontal rule

     
Title: FN2-1971

Sculpture, wood, h=1510 mm                                    Art.-Nr. SC0106        

horizontal rule

     
Title: FE1-1970

Sculpture, steel, h=1490 mm                                    Art.-Nr. SC0107        

horizontal rule

     
Title: FE2-1970

Sculpture, steel, h=510 mm                                    Art.-Nr. SC0108        

horizontal rule

     
Title: FE7-1971

Sculpture, steel, h=1010 mm                                Art.-Nr. SC0109        

horizontal rule

     
Title: FE8-1971

Sculpture, steel, h=1000 mm                                   Art.-Nr. SC0110        

horizontal rule

    
Title: Object8-1974

Sculpture, object 600 x 120  mm                       Art.-Nr. PC0111       

horizontal rule

    
Title: LaserLightSculpture2-1992

Sculpture,  15000 x 2000 m                                     Art.-Nr. SC0112      

horizontal rule

    
Title: LaserLightSculpture4-1992

Sculpture, 3000 x 2000 m                                         Art.-Nr. SC0113 

horizontal rule

     
Title: LaserLightSculpture14-1992

Sculpture, 1000 x 150 m                                    Art.-Nr. SC0114      

horizontal rule

Title: LaserLightSculpture28-1995

Sculpture, 300 x 100 m                                    Art.-Nr. SC0115     

horizontal rule

Title: LaserLightSculpture12-1996

Sculpture, 500 x 150 m                                     Art.-Nr. SC0116     

horizontal rule

Title: LaserLightWaterSculpture5-1997

Sculpture, 50 x 40 m                                       Art.-Nr. SC0117   

horizontal rule

Title: LaserLightSculpture22-1998

Sculpture, 40 x 40 m                                        Art.-Nr. SC0118    

horizontal rule

Title: Acryl-Light-Sculpture2601-2006

Sculpture, 0.4 x 1 m                                       Art.-Nr. SC0261   

horizontal rule

 

!--mstheme-->

 

Link: http://www.zechlaser.at

Link: http://www.laser.co.at

All contents copyright 1970-2018 Zech
Update: 02.02.2018