Counter

     ZECHLAS

               Home top
Sculpture Print Aqua-Painting Oil-Painting Aqua-Sculpture            

                                   

top

 

 

 

   

 

     
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture03-1999

Sculpture, 8 x 15 m                                           Art.-Nr. WSC0110  

 

 
 

Title: LaserLightWaterSculpture05-1999

Sculpture, 12 x 6 m                                           Art.-Nr. WSC0111

 

 
 

Title: LaserLightWaterSculpture09-1999

Sculpture, 10 x 6 m                                           Art.-Nr. WSC0112

 

 
 

Title: LaserLightWaterSculpture07-2000

Sculpture, 12 x 10 m                                           Art.-Nr. WSC0113

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture09-2000

Sculpture, 14 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0114

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture11-2000

Sculpture, 10 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0115

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture12-2000

Sculpture, 14 x 10 m                                           Art.-Nr. WSC0116

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture13-2000

Sculpture, 10 x 10 m                                           Art.-Nr. WSC0117

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture16-2000

Sculpture, 8 x 6 m                                           Art.-Nr. WSC0118

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture05-2001

Sculpture, 12 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0119

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture07-2001

Sculpture, 20 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0120

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture08-2001

Sculpture, 10 x 6 m                                           Art.-Nr. WSC0121

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture09-2001

Sculpture, 8 x 6 m                                           Art.-Nr. WSC0122

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture10-2001

Sculpture, 20 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0123

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture11-2001

Sculpture, 5 x 7 m                                           Art.-Nr. WSC0124

 

 
     
   

Title: LaserLightWaterSculpture12-2001

Sculpture, 6 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0125

 

 

 
     
   

Title: LaserLightWaterSculpture14-2001

Sculpture, 10 x 7 m                                           Art.-Nr. WSC0126

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture15-2001

Sculpture, 4 x 9 m                                           Art.-Nr. WSC0127

 

 
     
 

Title: LaserLightWaterSculpture16-2001

Sculpture, 7 x 8 m                                           Art.-Nr. WSC0128

 

 
     
   

Title: LaserLightWaterSculpture18-2001

Sculpture, 8 x 5 m                                           Art.-Nr. WSC0129

 

 
     
 

Title: LightWaterSculpture12-2002

Sculpture, 20 x 10 m                                           Art.-Nr. WSC0130

 
     
     
     
     
     

 

 

Link: http://www.zechlaser.at

Link: http://www.laser.co.at

All contents copyright 1970-2018 Zech
Update: 02.02.2018