Counter

     ZECHLAS

               Home top
Sculpture Print Aqua-Painting Oil-Painting Aqua-Sculpture            

                                   

top

 

 

 

   

 

     
Title: Head-1970

Wood-Engraving, paper 300 x 400  mm              Art.-Nr. PR00101        

horizontal rule

    
Title: Ak31-1970

Wood-Engraving, newspaper 150 x 240  mm               Art.-Nr. PR0102

horizontal rule

     
Title: House-1970

Wood-Engraving, paper 400 x 300  mm              Art.-Nr. PR0103       

horizontal rule

     
Title: FG3-1972

Wood-Engraving, paper 200 x 400  mm              Art.-Nr. PR0104        

horizontal rule

     
Title: FG2-1972

Wood-Engraving, paper 300 x 300  mm                  Art.-Nr. PR0105      

horizontal rule

    
Title: FG1-1972

Wood-Engraving, paper 450 x 400 mm                 Art.-Nr. PR0106

horizontal rule

    
Title: FG1-1973

Wood-Engraving, paper  400 x 450mm                     Art.-Nr. PR0107

horizontal rule

    
Title: HS6-1975

Screen-Print, paper  320 x 440 mm        Art.-Nr. PR0108        

horizontal rule

    
Title: HS8-1975

Screen-Print, paper 320 x 440 mm                 Art.-Nr. PR0109       

horizontal rule

    
Title: HMS6-1976

Screen-Print, paper 320 x 440  mm         Art.-Nr. PR0110        

horizontal rule

    
Title: HMS9-1976

Screen-Print, paper 440 x 320  mm                        Art.-Nr. PR0111      

horizontal rule

    
Title: HMS10-1976

Screen-Print, paper 440 x 320  mm                     Art.-Nr. PR0112      

horizontal rule

      
Title: HMS11-1976

Screen-Print, 320 x 440 mm        Art.-Nr. PR0113

horizontal rule

    
Title: Land-1970

Etching, 240 x 200  mm                        Art.-Nr. PR0114       

horizontal rule

     
Title: H1-1970

Etching, paper 200 x 240  mm             Art.-Nr. PR0115       

horizontal rule

     
Title: AG6-1972

Etching, paper 500 x 350 mm                            Art.-Nr. PR0116       

horizontal rule

     
Title: K3-1973

Etching, paper 240 x 200  mm                        Art.-Nr. PR117      

horizontal rule

    
Title: KS3-1973

Etching, paper 300 x 220 mm                        Art.-Nr. PR0118

horizontal rule

    
Title: KX3-1973

Etching, paper 300 x 220 mm                            Art.-Nr. PR0119

horizontal rule

    
Title: M16-1974

Etching, paper 240 x 200 mm                      Art.-Nr. PR0120

horizontal rule

    

Title: HLO-1975

Etching, paper 300 x 240 mm                            Art.-Nr. PR0121

horizontal rule

    
Title: B10-1974

Lithography, paper 350 x 300 mm                       Art.-Nr. PR0122

horizontal rule

    
Title: LC2-1975

Lithography, paper 300 x 250 mm                       Art.-Nr. PR0123

horizontal rule

    
Title: LC6-1975

Lithography, paper 300 x 400 mm                        Art.-Nr. PR0124

horizontal rule

     
Title: LC3-1975

Lithography, paper 300 x 200 mm                      Art.-Nr. PR0125

horizontal rule

     
Title: LC4-1975

Lithography, paper 300 x 200 mm                      Art.-Nr. PR0126

horizontal rule

     
Title: LCN1-1976

Lithography, paper  350 x 250 mm                      Art.-Nr. PR0127

horizontal rule

     
Title: LC5-1975

Lithography, paper 200 x 300 mm          Art.-Nr. PR0128

horizontal rule

     
Title: AOCL-1976

Lithography, paper 250 x 350 mm                      Art.-Nr. PR0129

horizontal rule

      
Title: 17-1979                

Mono-Print, carton 450 x 320 mm                         Art.-Nr. PR0129       

horizontal rule

     
Title: 10-1979                    

Mono-Print, carton 450 x 320 mm                         Art.-Nr. PR0130        

horizontal rule

     
Title: Z3-1978        

Mono-Print, carton510 x 375 mm                          Art.-Nr. PR0131        

horizontal rule

     
Title: 13-1979

Mono-Print, carton 430 x 285 mm                         Art.-Nr. PR0132        

horizontal rule

     
Title: Red-1980

Photo-Print, paper  300 x 200 mm                      Art.-Nr. PR0133

horizontal rule

     
Title: Snow-1981

Photo-Print, paper 200 x 300 mm          Art.-Nr. PR0134

horizontal rule

     
Title: Two-1981

Photo-Print, paper 300 x 200 mm                          Art.-Nr. PR0135

horizontal rule

     
Title: Laserpic1-1989

Laser-Print, photo carton 400 x 300 mm                Art.-Nr. PR0136

horizontal rule

     
Title: Laserpic9-1988

Laser-Print, photo carton 400 x 300 mm                Art.-Nr. PR0137    

horizontal rule

    
Title: Laserhead2-1989

Laser-Print, photo carton 400 x 300 mm               Art.-Nr. PR0138

horizontal rule

    
Title: Laserhorse-1990

Laser-Print, photo carton  300 x 400 mm                 Art.-Nr. PR0139       

horizontal rule

    
Title: Laservienna-1990

Laser-Print, photo carton,  400 x 300 mmmm         Art.-Nr. PR0140

horizontal rule

 

!--mstheme-->

 

Link: http://www.zechlaser.at

Link: http://www.laser.co.at

All contents copyright 1970-2018 Zech
Update: 02.02.2018